Informacje dla akcjonariuszy i ESG

Akcjonariat

Kogito Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 39 990 akcji

PFR Biznest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – 959 759 akcji

Dane Kontaktowe

KOGITO VENTURES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna

Towarowa 28, 00-839 Warszawa

NIP: 5252773655

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762518

Kapitał Zakładowy: 999 749

Kapitał Wpłacony: 999 749

ESG

WPROWADZENIE

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) nakłada na Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi obowiązek ujawniania informacji związanych z polityką zrównoważonego inwestowania, w tym informacje o sposobie polityki zrównoważonego inwestowania lub braku wdrożenia takiej polityki.

 

Polityki ESG (E – środowisko, S - społeczeństwo, G – ład korporacyjny) dotyczą zintegrowanego podejścia do inwestycji, uwzględniając kwestie środowiskowe, społeczne i dobrych praktyk zarządzania. Z perspektyw inwestycyjnej ASI w ESG brane są pod uwagę, między innymi, takie czynniki jak zrównoważony rozwój, ryzyko inwestycyjne, wartości dla inwestorów, reputacja i legitymacja do inwestowania.

Podsumowując, zgodnie z założeniami tzw. Zielonego Ładu implementowanie polityk ESG w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych ma przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, minimalizować ryzyko inwestycyjne, a także służyć pozyskiwaniu inwestorów i budowaniu pozytywnej reputacji.

 

 

RYZYKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Poprzez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju rozumie się sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli wystąpią - mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji dokonywanych przez uczestników ASI.

 

ZASI oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności (zarządzanie ASI), nie przyjął strategii polegających na uwzględnianiu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, a zatem – w swojej bieżącej działalności ryzyk tych nie uwzględnia. ZASI nie sporządził na poziomie swojej organizacji strategii określających metodykę uwzględniania warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

 

W związku z powyższym, ZASI nie uwzględnia w strukturze wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za działalność ZASI ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w tym nie posiada polityki w zakresie ograniczenia zachęt do podejmowania nadmiernego ryzyka inwestycyjnego w aspekcie uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

 

ZASI nie wyklucza wprowadzanie w przyszłości strategii w zakresie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

 

GŁÓWNE NIEKORZYSTNE SKUTKI DECYZJI INWESTYCYJNYCH DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych to skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu i do których odnosi się art. 4 i art. 7 SFDR.

 

ZASI oświadcza, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze pod uwagę analizy niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju z uwagi na fakt, iż w profilu inwestycyjnym ASI ocena czynników zrównoważonego rozwoju jest utrudniona lub niemożliwa, ze względu na:

  • specyfikę działalności inwestycyjnej ASI – dla których ocena niekorzystnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju jest niemożliwa lub bardzo utrudniona
  • niską dostępności wskaźników zrównoważonego rozwoju dla sektorów inwestycyjnych ASI
  • inwestowanie w aktywa nie będące przedmiotem oceny z perspektywy ESG
  • inwestowanie w spółki będące na wczesnym etapie rozwoju – nieposiadające ugruntowanych praktyk zarządzania lub nieposiadające zadeklarowanej strategii działalności gospodarczej wobec czynników środowiskowych lub społecznych
  • krótkoterminowe horyzonty inwestycyjne lokat ASI, wobec czego niemożliwa lub znacznie utrudniona jest weryfikacja przedmiotów inwestycyjnych pod kątem niekorzystnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju
  • dywersyfikację portfela inwestycyjnego, wobec czego analiza każdego aktywa pod kątem wpływu na zrównoważony rozwój może być niemożliwa lub bardzo utrudniona
  • lokaty inwestycyjne ASI opierają się w istotnej części na prywatnych transakcjach lub niepublicznych spółkach, które nie zapewniają transparentności w kwestii praktyk ESG
  • inwestycje w podmioty rozwijające się, które nie posiadają utrwalonej historii lub danych w zakresie ESG, co sprawia, że trudno jest ocenić ich wpływ na zrównoważony rozwój
  • fakt, iż uwzględnianie kryteriów ESG nie przynosi znaczącej wartości dodanej do strategii inwestycyjnej lub nie wpływa znacząco na poprawę wyników inwestycyjnych
  • umowy inwestycyjne i struktury finansowania mogą zawierać klauzule lub warunki, które utrudniają lub uniemożliwiają uwzględnianie kwestii ESG w procesie inwestycyjnym.

 

 

W miarę rozwoju regulacji i praktyki w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, wypracowaniem standardów branżowych w zakresie uwzględniania niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz wraz ze wzrostem dostępności danych dotyczących zrównoważonego rozwoju pochodzących od spółek będących potencjalnym przedmiotem inwestycji, ZASI może uwzględnić w strategii analizę niekorzystnych skutków podejmowanych decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju.

 

 

INWESTYCJE ZARZADZANE PRZEZ ZASI W RAMACH ASI NIE PROMUJĄ ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH I SPOŁECZNYCH, ANI NIE REALIZUJĄ ZRÓWNOWAŻONYCH INWESTYCJI. INWESTYCJE ZARZĄDZANE PRZEZ ZASI NIE UWZGLĘDNIAJĄ UNIJNYCH KRYTERIÓW DOTYCZĄCYCH ZRÓWNOWAŻONEJ ŚRODOWISKOWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.